PECB ISO 22301 Lead Implementer
Może być Twoim pierwszym krokiem w drodze do zasłużonego tytułu MBA!

Podsumowanie

Ten pięciodniowy intensywny kurs umożliwia uczestnikom osiągnięcie eksperckiego poziomu wiedzy, niezbędnego w celu wspierania organizacji w procesie wdrażania i zarządzania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (Business Continuity Management System - BCMS) w oparciu o normę ISO 22301:2012. Uczestnicy kursu zyskają również wiedzę na temat dobrych praktyk stosowanych przy wdrażaniu procesów związanych z ciągłością działania w ramach ISO 22399. Szkolenie jest zgodne z praktykami zarządzania projektem ustanowionymi w ramach ISO 10006 (Systemy Zarządzania Jakością - Wytyczne do Zarządzania Jakością w Projekcie). Kurs jest w pełni zgodny z BS 25999 (Specyfikacja Zarządzania Ciągłością Działania - Business Continuity Management Specification) oraz z ISO 27031 (Wytyczne do gotowości technologicznej dla ciągłości działania w zakresie informacji i komunikacji - Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity).

Szkolenie spełnia też wymagania programu MBA in Business Continuity Management PECB University. MBA w zakresie BCM stworzono dla kandydatów, którzy chcą zdobyć obszerną wiedzę na temat zarządzania zakłóceniami w pracy, sytuacjami nagłymi oraz zagrożeniami w ramach organizacji. Poprzez uczestnictwo w programie kandydaci zyskują kompetencje niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach awaryjnych praz dowiadują się jak skutecznie nimi zarządzać w taki sposób, aby nie zakłócać operacji i ciągłości działania organizacji. Przedmioty w ramach tego programu przygotowują kandydata w zakresie usuwania skutków katastrof, reakcji organizacji na zagrożenie, oceny ryzyka, zarządzania informacją i innych.

Kto powinien uczestniczyć?

 • Kierownicy projektów lub konsultanci chcący przygotować się do wspierania organizacji w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Audytorzy ciągłości działania, którzy chcą w pełni zrozumieć proces wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zasad związanych z utrzymaniem ciągłości działania w ramach organizacji.
 • Członkowie zespołów ds. utrzymania ciągłości działania.
 • Eksperci występujący w roli doradców w zakresie ciągłości działania.
 • Członkowie organizacji, którzy chcą się przygotować do pełnienia funkcji związanych z BCM lub do roli project managera w projektach związanych z SZCD.
 • Cele szkolenia

 • Zrozumieć proces wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301 oraz ISO 27031.
 • Zyskać szeroką wiedzę na temat koncepcji, różnych podejść, standardów, metod i technik koniecznych do skutecznego zarządzania SZCD.
 • Zrozumieć związek pomiędzy komponentami SZCD oraz spełnianiem wymagań różnych interesariuszy organizacji.
 • Pozyskać wiedzę konieczną podczas wdrażania, zarządzania i utrzymywania SZCD w organizacji, zgodnie z wymaganiami ISO22301.
 • Pozyskać ekspercką wiedzę w zakresie zarządzania zespołem wdrażającym normę ISO 22301.
 • Rozwinąć wiedzę i umiejętności konieczne w procesie doradzania organizacjom w zakresie dobrych praktyk związanych z zarządzaniem ciągłością działania
 • Rozwinąć umiejętności analizy i podejmowania decyzji w kontekście zarządzania ciągłością działania.
 • Zarejestruj się teraz!

  Plan szkolenia

  Dzień 1 - Wprowadzenie do koncepcji Zarządzania Ciągłością Działania oraz uruchomienie projektu

 • Wstęp do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Prezentacja standardów ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031 oraz ram prawnych
 • Podstawowe zasady zarządzania ciągłością działania
 • Wstępna analiza i ocena poziomu dojrzałości istniejącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 21827
 • Pisanie dokumentacji biznesowej i planu projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Dzień 2: Planowanie SZCD w oparciu o ISO 22301

 • Definicja zakresu SZCD
 • Definicja polityki BCM i założeń
 • Rozwój SZCD i polityki ciągłości działania
 • Analiza wpływu na działalności (Business Impact Analysis - BIA) oraz ocena ryzyka
 • Dzień 3: Wdrożenie SZCD w oparciu o ISO 22301

 • Wdrożenie ram zarządzania dokumentacją
 • Projektowanie procesów w zakresie zarządzania ciągłością działania i pisanie procedur
 • Wdrożenie procesów ciągłości działania
 • Rozwój programu szkoleń i budowania świadomości oraz komunikowanie kwestii związanych z ciągłością działania
 • Zarządzanie incydentami i zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie operacyjne SZCD
 • Zarządzanie, monitorowanie, pomiary i doskonalenie SZCD oraz audyt certyfikacyjny SZCD

 • Zarządzanie i monitorowanie SZCD
 • Rozwój mierników, wskaźników efektywności i paneli kontrolnych
 • Audyt wewnętrzny pod kątem zgodności z ISO 22301
 • Przegląd zarządu
 • Wdrożenie programu stałego doskonalenia
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego ISO 22301
 • Dzień 5: Egzamin certyfikacyjny

  Zarejestruj się teraz!

  Warunki udziału w szkoleniu

  Zalecany jest Certyfikat Znajomości Podstaw ISO 22301 (ISO 22301 Foundation Certification) lub podstawowa wiedza z zakresu ISO 27301 lub BS 25999 oraz koncepcji ciągłości działania.

  Metodyka

  Szkolenie opiera się zarówno na wiedzy teoretycznej jak i praktycznej:

 • Sesje wykładowe obrazowane przykładami prawdziwych przypadków.
 • Praktyczne ćwiczenia oparte na pełnych studiach przypadków włącznie z odgrywaniem ról i prezentacjami ustnymi.
 • Ćwiczenia pozwalające na przygotowanie się do egzaminu.
 • Test próbny, podobny do tego, który uczestnik zdaje w trakcie egzaminu certyfikacyjnego.

 • Aby możliwe było wyciągnięcie pełnych korzyści z ćwiczeń praktycznych liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

  Egzamin i certyfikacja

  Egzamin „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” spełnia wszystkie wymagania Programu Egzaminacji i Certyfikacji PECB (PECB Examination and Certification Programme - ECP). Egzamin dotyczy następujących obszarów wiedzy:

 • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje w zarządzaniu ciągłością działania
 • Obszar 2: Dobre praktyki w zarządzaniu ciągłością działania
 • Obszar 3: Planowanie SZCD w oparciu o ISO 22301
 • Obszar 4: Wdrożenie SZCD w oparciu o ISO 22301
 • Obszar 5: Ocena wydajności, monitorowanie i pomiary SZCD w oparciu o ISO 22301
 • Obszar 6: Ciągłe doskonalenie SZCD w oparciu o ISO 22301
 • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego SZCD

 • Egzamin „PECB Lider Wdrożenia ISO 22301” („PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer”) dostępny jest w językach angielskim, francuskim i polskim..

  Czas trwania egzaminu: 3 godziny

  Aby uzyskać więcej informacji na temat egzaminu lub procesu certyfikacji proszę zapoznać się z materiałami PECB dotyczącymi egzaminu Lider Wdrożenia ISO 22301 (ISO 22301 Lead Implementer Exam).

  Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą się ubiegać o wydanie uprawnień Certified ISO 22301 Provisional Implementer, Certified ISO 22301 Implementers lub Certified ISO 22301 Lead Implementer, w zależności od poziomu doświadczenia zawodowego.

  Stosowny certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdali egzamin i spełnili wszystkie wymagania związane z uzyskaniem wybranego uprawnienia.
  by uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji ISO 22301 oraz procesu certyfikacji PECB proszę zapoznać się z broszurą PECB dotyczącą ISO 22301 Lead Implementer.

  Informacje ogólne

 • Cena szkolenia wynosi 2500EUR (bez VAT). W cenę wliczone są opłaty egzaminacyjne, certyfikacyjne oraz obiady podczas pierwszych 4 dni szkolenia.
 • Dla powracających klientów obowiązuje zniżka 10%
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów. Materiały są dostępne wyłącznie w języku angielskim.
 • Uczestnikom przyznane zostaną certyfikaty uczestnictwa oraz 31 punktów CPD (Continuing Professional Development.
 • W przypadku, w którym kandydat nie zda egzaminu będzie uprawniony do ponownego podejścia do egzaminu bezpłatnie jeśli spełni określone warunki.
 • Zarejestruj się teraz!